Disney Mickey Mouse Glitter

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เว็บช่วยสอน

ให้ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 ว่าท่านจะได้อะไรจากการเรียนรู้ตามแนวมคอ. 3 รายวิชานี้ หรือท่านต้องการเพิ่มเติมอะไร และให้นำเสนอใน Weblog ของตนเอง


1) เพื่่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสอนบนเว็บ การใช้ภาษา HTML เชื่อมโยงและนำไปสู่ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction: WBI) ในอาชีพครูได้ 2) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการจัดทำโครงงาน (Project) เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระรายวิชา สามารถทำโครงงานสำเร็จได้ 3) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาผ่านการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Learning: TBL) 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สร้างและเผยแพร่ผลงานของตนเองผ่านเว็บบล็อก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

                                                                                               

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ยินดีตอนรับสู่ การเรียนการสอนด้วยไอซีที 
อาจารย์ผู้สอน ดร. ศิริชัย นามบุรี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อ การดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐาน การดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

       วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย 

ทีม Captain
นาย สมยศ ดีวิจิตร 405709030
นาย ไฟซอล มามะ 405709033 
นาย มะรอกิ มามะ 405709029
นางสาว มาลีนี ลอแม 405709035
นางสาว สนธเยศ ชำนุรักษ์ 405709020
นางสาว ซาเดีย แก้วเพ็ชร์ 405709025
หมายเหตุ ดิฉัน นางสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์ (ลาป๋วย)
           
ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


 • โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ 
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    
 • บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
                                     
  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป                                                                                                                       
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

 • ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
  • 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

   คำตอบ
   2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                     คำตอบ

   3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

   ถ้าคะแนนรวม
   0-49 เกรด F
   50-59 เกรด D
   60-69 เกรด C
   70-79 เกรด B
   80-100 เกรด A
   คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
   เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

   สมมติ 78
    คำตอบ

ผลการเรียนรู้รายวิชา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล           
 •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้         1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                         2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
               9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
             10. ตัวดําเนินการ
             11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
             14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
             15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
             16. บทสรุป
 ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์
             สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 นำเสนอแต่ละทีม

                        สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา 

                                                     (Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 7

                                                                                    ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของกระผมได้ออกไปนำเสนอ
เป็นทีมที่ 1 จากทั้งหมด 5 ทีม Slide งานนำเสนอ 
     ซึ่งวันนี้ทีม    Captain
 ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของนายสุนธร เกื้อกุล โดยมีผู้นำเสนอดังนี้
1. นางสาวมะรอกิ มามะ รับหน้าที่เป็นพิธีกร
2.นาสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
             -วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
             -กลุ่มตัวอย่าง
3. ไฟซอล มามะ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ประโยชน์ที่ได้รับ
4.นายสมยศ ดีวิจิตร นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5. นางสาวมาลีนี ลอแม นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
             -เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
             -ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
6.นางสาวสนธเยศ ขำนุรักษ์ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
7.นายมะรอกิ มามะ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
8. ไฟซอล มามะ นำเสนอเกี่ยวกับ
             -แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม

ประมวลภาพ