Disney Mickey Mouse Glitter

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยินดีตอนรับสู่ การเรียนการสอนด้วยไอซีที 
อาจารย์ผู้สอน ดร. ศิริชัย นามบุรี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อ การดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐาน การดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exe Learning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น
ทีม together ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม together ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXE Learningจากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม
  • ทีม together ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศเเละการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9
(Web Based Instruction: WBI) 

สรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Together 
ได้ศึกษางานวิจัยด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้วผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

มีประเด็นสำคัญดังนี้
เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น

การสร้างลิงค์

การแทรกรูปภาพ

การสร้างตาราง

  • แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6(Web Based Instruction: WBI) นำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ
สรุปการนำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI
 ทีม Believe นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยมีการอธิบายความหมาย
 และพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง และยกตัวอย่างการเรียนออนไลน์ผ่าน THAI MOOC อีกด้วย

  ทีม Ability นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC  โดยมีการอธิบายความหมาย 
ความเป็นมา บทบาทและความสำคัญ รวมถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนแบบ MOOC

ทีม Priceless นำเสนอในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
 สรุปความเข้าใจได้ดังนี้
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ
 ขั้นตอนการพัฒนาขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล
ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด
ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์
ทีม Together นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก สรุปความเข้าใจได้ดังนี้
การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
 เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  ทีม Memory นำเสนอในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
 สรุปความเข้าใจได้ดังนี้
การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)
เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวน
การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน